20 thg 12, 2010

Set Mặc Định định dạng ngày tháng

Set Mặc Định định dạng ngày tháng: "Mã PHP:
Option Compare Database

Public Const LOCALE_SSHORTDATE = &H1F
Public Const WM_SETTINGCHANGE = &H1A
same as the old WM_WININICHANGE
Public Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&

Public Declare Function SetLocaleInfo Lib 'kernel32' Alias _
'SetLocaleInfoA' (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As _
Long, ByVal lpLCData As String) As Boolean
Public Declare Function PostMessage Lib 'user32' Alias _
'PostMessageA' (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long

- Sent using Google Toolbar"

4 thg 12, 2010

Hàm chuyển giá trị trong cột thành chuỗi cách nhau dấu phẩy

Hàm chuyển giá trị trong cột thành chuỗi cách nhau dấu phẩy: "- Sent using Google Toolbar"

Chương trình Quản Lý tiệm bán máy vi tính

Chương trình Quản Lý tiệm bán máy vi tính: "- Sent using Google Toolbar"

Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt

Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt: "- Sent using Google Toolbar"

Quản lý thư viện bằng Access

Quản lý thư viện bằng Access: "- Sent using Google Toolbar"

Danh sách các topic thơ cần và đã đem về

Danh sách các topic thơ cần và đã đem về: "- Sent using Google Toolbar"

Quang cao