20 thg 12, 2010

Set Mặc Định định dạng ngày tháng

Set Mặc Định định dạng ngày tháng: "Mã PHP:
Option Compare Database

Public Const LOCALE_SSHORTDATE = &H1F
Public Const WM_SETTINGCHANGE = &H1A
same as the old WM_WININICHANGE
Public Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&

Public Declare Function SetLocaleInfo Lib 'kernel32' Alias _
'SetLocaleInfoA' (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As _
Long, ByVal lpLCData As String) As Boolean
Public Declare Function PostMessage Lib 'user32' Alias _
'PostMessageA' (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long

- Sent using Google Toolbar"

4 thg 12, 2010

Hàm chuyển giá trị trong cột thành chuỗi cách nhau dấu phẩy

Hàm chuyển giá trị trong cột thành chuỗi cách nhau dấu phẩy: "- Sent using Google Toolbar"

Chương trình Quản Lý tiệm bán máy vi tính

Chương trình Quản Lý tiệm bán máy vi tính: "- Sent using Google Toolbar"

Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt

Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt: "- Sent using Google Toolbar"

Quản lý thư viện bằng Access

Quản lý thư viện bằng Access: "- Sent using Google Toolbar"

Danh sách các topic thơ cần và đã đem về

Danh sách các topic thơ cần và đã đem về: "- Sent using Google Toolbar"

21 thg 11, 2010

Kết nối Access tới ODBC

http://thuthuataccess.co.cc/forum/Thread-ket-noi-access-toi-odbc?pid=1115

SQL server
Foxpro <=> ODBC <=>Access
Oracle
....
Sau này bạn chỉ quan tâm làm cách nào khai báo ODBC cho nguồn dữ liệu, và không quan tâm Access kết nối thế nào nữa nếu bạn nằm vững thủ thuật trên

28 thg 10, 2010

Danh mục bài viết trên thuthuataccess.co.cc

http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-11.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-5.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-12.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-16.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-13.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-8.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-21.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-18.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-14.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-31.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-19.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-27.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-15.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-9.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-30.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-24.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-35.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-38.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-7.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-36.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-33.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-32.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-28.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-6.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-22.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-23.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-20.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-10.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-17.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-3.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-23-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-23-3.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-251-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-318-3.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-16-3.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-16-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-318-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-251-3.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-34.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-251-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-246-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-205-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-156-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-21-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-8-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-284-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-16-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-326-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-154-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-309-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-318-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-23-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-303-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-29.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-259.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-222.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-219.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-258.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-176.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-177.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-260.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-264.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-262.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-261.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-256.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-257.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-253.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-254.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-263.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-265.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-126.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-27.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-161.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-174.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-175.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-150.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-149.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-143.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-144.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-147.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-230.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-163.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-285.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-301.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-305.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-82.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-277.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-199.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-122.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-89.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-160.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-8-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-226.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-16.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-309-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-303-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-292.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-318.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-40.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-26.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-326-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-205-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-284-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-21-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-17.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-156-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-154-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-246-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-15.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/forum-25.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-325.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-140.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-157.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-188.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-137.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-120.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-91.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-106.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-136.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-121.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-278.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-273.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-312.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-107.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-284.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-250.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-231.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-300.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-304.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-271.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-207.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-335.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-205.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-73.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-162.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-247.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-291.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-290.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-152.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-248.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-172.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-151.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-303.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-37.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-102.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-354.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-212.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-355.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-76.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-338.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-206.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-302.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-351.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-326.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-251.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-346.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-320.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-237.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-245.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-83.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-323.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-308.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-36.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-217.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-333.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-330.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-327.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-268.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-309.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-138.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-68.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-70.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-81.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-63.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-52.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-50.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-51.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-85.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-98.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-124.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-125.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-123.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-116.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-109.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-110.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-49.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-48.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-18.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-19.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-6.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-5.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-14.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-4.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-24.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-26.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-33.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-46.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-32.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-31.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-28.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-29.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-127.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-128.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-186.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-200.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-194.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-185.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-178.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-184.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-100.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-334.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-240.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-241.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-239.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-232.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-353.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-171.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-145.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-87.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-20.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-25.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-274.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-135.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-132.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-134.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-35.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-80.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-47.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-84.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-40.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-1.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-90.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-104.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-289.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-60.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-113.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-139.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-170.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-108.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-79.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-53.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-58.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-210.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-272.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-21.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-75.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-94.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-319.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-299.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-279.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-105.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-34.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-30.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-112.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-146.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-158.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-59.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-337.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-340.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-349.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-159.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-189.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-225.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-332.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-66.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-270.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-216.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-96.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-131.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-167.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-190.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-276.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-282.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-187.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-77.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-72.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-78.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-10.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-324.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-74.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-357.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-3.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-280.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-195.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-179.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-41.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-44.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-350.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-193.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-115.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-356.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-249.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-213.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-221.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-130.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-197.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-13.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-12.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-11.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-2.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-229.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-348.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-331.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-287.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-71.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-215.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-220.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-154.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-180.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-88.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-168.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-228.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-296.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-103.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-111.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-97.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-93.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-298.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-321.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-57.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-55.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-297.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-317.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-328.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-173.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-281.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-345.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-246.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-8.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-42.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-255.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-54.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-252.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-208.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-43.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-86.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-118.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-119.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-148.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-164.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-166.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-129.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-117.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-69.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-92.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-214.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-269.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-266.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-275.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-238.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-218.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-191.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-196.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-67.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-65.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-169.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-23.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-165.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-155.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-141.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-142.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-156.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-95.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-56.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-64.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-45.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-22.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-114.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-209.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-310.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/archive/index.php/thread-347.html

5 thg 10, 2010

Chức năng diễn đàn Thủ Thuật Access-PIII

các chức năng trên thanh Comet
Nghe chơi games, tra lịch, tán gẫu, dịch thuật...với thanh comet
Nhìn vào bên dưới diễn đàn, các bạn sẽ bắt gặp thanh comect.
[Image: comect.png]

Và dưới đây là ý nghĩa từng nút trong thanh này theo số:
1/ trở về trang forum http://thuthuataccess.co.cc/forum
2/ Tạo 1 room chat cho phép nhiều người cùng chat trong room riêng
3/ Đổi theme thanh comect hiện tại mình chỉ hỗ trợ 2 theme thôi
4/ Chơi Games cùng với comect . Đã được thiết kế đễ có thể chơi rất nhiều games từ diễn đàn thuthuataccess. Mời các bạn thử .
5/ Share page: Hỗ trợ bạn share trang đang đọc đến hàng trăm trang mạng xã hội
6/ Dịch: hỗ trợ bạn dịch trang đang xem thành nhiều thứ tiếng khác nhau
7/ twiter Cho phép bạn tham gia trang twiter của thủ thuật access. Hiện tại mình chưa mở chức năng này
8/ Facebook: cho phép bạn tham gia trang Facebook của diễn đàn thuthuataccess
9/ Tìm kiếm Cho phép bạn tìm kiếm 1 vấn đề trên blog hoặc diễn đàn thủ thuật access
10/ alexa Cho biết page rank của diễn đàn. hiện tại mình vẫn chưa hỗ trợ chức năng này
11/ Âm lịch; cho phép bạn xem lịch như là lịch tường. Đồng thời cho ta tra âm dương lịch.
12/ Chat: giao diện chat tương tự facebook cho phép bạn 8 riêng 1 ai đó
13/ option: cho phép ta thiết lập trang thái chat
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-276.html

Chức năng diễn đàn Thủ Thuật Access-PII

Phần 2: Các chức năng khác của diễn đàn Thủ Thuật Access
1/ Hệ thống tính điểm của diễn đàn trên nền tảng Newpoint
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-12.html
2/Chức năng Shop, bank và vé số
Dùng hệ thống điểm newpoint để mua vé số trúng điểm thưởng, dùng điểm thưởng mua vật phẩm trong shop, tặng tiền, tặng vật phẩm cho người khác, gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-13.html
3/ Tra lịch âm dương trên diễn đàn
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-190.html

4 thg 10, 2010

Chức năng diễn đàn Thủ Thuật Access

I/ Hệ thống Mycode
- Thẻ gọi tên người xem: [you]
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-2.html
- Thẻ chèn nhạc/phim từ youtube/google video: Xem thêm
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-10.html
-Thẻ Spoiler - ẩn hiện nội dung: Xem thêm
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-11.html
- Thẻ  Gview Xem trực tiếp các định dạng pdf,powerpoint
Xem thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-44.html
- Thẻ nhúng tài liệu: [iframe]
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-41.html
- Thẻ tạo table, [table] [td], [th], [tr]
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-72.html
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-195.html
- Thẻ post hình bên trái
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-78.html
Thẻ post hình bên phải
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-77.html
- Thẻ chèn link media trực tiếp:
http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-187.html

29 thg 9, 2010

Các Trang Noname tham gia thủ thuật thiết kế diễn đàn

http://www.mybbvn.com/forum nick: duytuan2002

Trang này hướng dẫn cài đặt diễn đàn bằng Mybb bằng tiếng Việt. Có rất nhiều mod.plugin đã được Việt Hóa

http://community.mybb.com/index.php
Trang chủ của Mybb. nên vào để xem tin tức


 http://forums.mybb-plugins.com/  nick duytuan2002
Trang này cung cấp plugin Newpoint và vài plugins khác. Quan trọng nhất vẫn là newpoint với hệ thống tính điểm. Bank và shop

http://mybbhacks.zingaburga.com/index.php
có rất nhiều plugin cho mybb. QUan trong nhất là plugin XThreads cho phép thay đổi giao diện!

http://www.promybb.com/index.php
Cung cấp plugin portal cho Mybb

http://mybbaddons.com/board/index.php
Có nhiều addon dành cho mybb ở đây


---------------------------
http://thuthuataccess.co.cc/forum
Diễn đàn dành cho người yêu thích MS Access. Phát triển trên nền Mybb

3 thg 9, 2010

Danh mục các trang của thuthuataccess

Danh mục các trang của Noname
Diễn Đàn Thủ Thuật Access
http://thuthuataccess.co.cc

Blog Thủ thuật Access
http://thuthuataccess.blogspot.com
http://thuthuataccess.wordpress.com

Blog cá nhân dành cho văn thơ:
http://vn.360plus.yahoo.com/duy-tuan/các trang có Noname tham gia góp thủ thuật
http://danketoan.com - nick loveblue
http://webkettoan.vn -nick loveblue
http://ddth.com -nick loveblue
http://khoahocphothong.net- nick loveblue, Noname, tester007,DKZ, conphaihoi

Các trang Noname có tham gia góp thơ:
http://tangthuvien.com nick loveblue
http://luongsonbac.com nick loveblue, lưu linh
http://diendan.zing.vn/volam nick hothiethoa
http://hoanguyettaodan.org nick loveblue,luulinh

Quang cao